ECH + GREEN SCREEN = CHAOS!
Published on February 1, 2019
Share
Als Content Creator ass et oft sou dass een ze vill Footage huet an een dann net weess wat domadder ufänken, dofir läscht een et einfach. Mee ech wollt dass d' Welt dat heite nach eng leschte kéier ze gesi kritt, éier dass alles geläscht gëtt.
Vill Spaass beim Video!
more videos