Game VS. Real Life | Kahloh
Published on September 5, 2018
Share
Subscribe 163
De Sejä huet mech virun e puer Challengë gestallt. Am Spill Mirrors Edge huet hie Parkour gemaach a mir e puer Zeenen zum nomaache ginn. 

Ob ech déi all packen, gesitt dir an dësem Video:) 

Biller vun dem Ganzen: 
Instagram: KAHLOH
more videos