"Walmart" I LOVE IT ❤ | Roadtrip🚗 - En klengen Zweschenstopp um Wee fir op Vegas
Published on March 31, 2019
Share
Subscribe 7
Um Wee fir op Las Vegas hu mir wéi bal all Dag ee klengen Zwëschestopp am Walmart gemaach.

Et ass verréckt wat fir Produiten et do ginn.

Kuck selwerVill Spaass beim Video
more videos