Pränk De Lux : Mir maache Pränks. Mir ginn op d'Stross oder an Geschäfter an huelen d'Leit op d'Schëpp!